.

عشق ، دلی می خواهد دریایی و تا وسعت عاطفه و نجابت...

عشق آسمانی و به رنگ آبی ست.اگر اینها نباشد نتیجه اش خیانت است
...