الهی یا قوی و یاعزیز، آبرویم مریز، گناهانم بریز که ندارم پای گریز و نه زبان ستیز !
الهی! توفیق رفیق من کن تابه راه آیم، راه تو...
و تورا به این نعمت عظیم ستایم.

الهی اگر من پستم تو بزرگی و اگر من ذلیل و عاجزم تو عزیز و قادری!
الهی با خاطری خسته، دل به تو بسته، دست امید از غیر تو شسته، رشته طمع از ماسوا گسسته و در انتظار رحمتت نشسته ام!
الهی! اگر می دهی کریمی، نمی دهی حکیمی، می خوانی شاکرم، می رانی .... صابرم!
اگر می بخشی مختاری، غفاری و اگرنه ...
خداوند قهاری!!!!!

الهی
اگرنه سزاوار رحمتم، تو سزاوار کرمی
و اگرنه لایق بخششم، تو خداوند عالمی...
الهی بنده ای ذلیلم به درگاه تو دخیلم گمراهم! تویی ربّ جلیلم.......