من هنوزم مث سگ میترسم
از کتاب دینی بچگیام
از فرشته های روی شونه هام
که نمیذارن باهات هیچ جا بیام
من هنوزم مث سگ میترسم
عرق رو شونه هام از شرمه
روزه هامو دونه دونه میخورم
دست تو مثل جهنم گرمه..
(حسین غیاثی)