داستان ” اثبات وجود خدا
دانــشجویی به استادش گفت :
استاد ! اگر شمــا خدا را به من نشان بدهید عبادتــش می کنم و تا وقتــی خدا را نبینم او را عبــادت نمی کنم !
استاد به انتــهای کلاس رفت و به آن دانــشجو گفت : آیا مرا می بینی ؟
دانشجو پاسخ داد : نــه استاد ! وقــتی پشت من به شما باشد مسلــما شما را نمی بینم …
اســتاد کنـــار او رفت و نــگاهی به او کــرد و گفت : تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهـی دیــد !