منو به حالِ من رها نکن
تو هم به مرزِ این جنون برس

اگه هنوزم عاشق منی
خودت به دادِ هردومون برس

من از تصورِ نبودنت
رو شونه ی تو گریه می کنم

منی که دل بریدم از همه
ببین برای تو چه می کنم

تمام عمر رد شدم اَزت
ببین کجا شدم اسیر تو


به پشتِ سر نگاه نمی کنم
که برنگردم از مسیر تو

به حدِ مرگ می پرستمت
ولی برای عشقِ تو کمه

خودت به من بگوبهشتِ تو
کجای این همه جهنمه؟؟