به نظر شما بودن خوبه یا نبودن؟؟؟ وجود یا عدم؟؟؟ هست یا نیست؟؟؟