داستان کرم نیشخند... نبود به جاش به داستان برگشت و نگاهم را دید از همین نویسنده رأی دادم
نه نزنید نزنید!
این داستانم خب به نظرم قشنگ بود. مجبوووور نبودم که!