در اینجا هنوز یک سوال خیلی مهم بی پاسخ مونده و باعث شده بحث جلو تر از این نره
ما از کجا به مفهومِ وجود خارجی میرسیم؟
یعنی چی میشه که ما این سوال رو مطرح می کنیم که این تصوراتی که شهود می کنیم، آیا وجود خارجی دارند یا نه؟