خداحافظ ای فرستاده خدا
با رفتنتان
چقدر تنها می شوند
علی و زهرا
و کودکانش
خداحافظ ای پیامبر مهربانی
با رفتنتان
چقدر غریب می ماند
اسلام
تا به امروز...