دوستان می توانند مطالب خود را برای شماره بعدی بام اندیشه به آدرس الکترونیکی falsafepardis@yahoo.com ارسال کنند.
پرونده های ویژه ی شماره بعد:
1.اسلامی سازی علوم انسانی
2.انجمن حجتیه